Kaikoura

  • Picture of Kaikoura, Canterbury, South Island, New Zealand
    P58 Kaikoura  (Open)